15 czerwca 2022

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie przypomina o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów przez szkoły publiczne dla młodzieży lub szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży.

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów zatwierdzone przez radę szkoły/radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia Opolskiemu Kuratorowi Oświaty. Uprzejmie prosimy o złożenie wniosków w terminie do dnia
5 lipca 2022 r. nie później niż do 10 lipca 2022 roku.

W przypadku niewytypowania kandydata do stypendium, dyrektor szkoły przesyła do Kuratorium Oświaty w Opolu, również ww. terminie informację  z  podaniem  przyczyny braku kandydata. Informacja jest konieczna także w przypadku szkół wykazanych w SIO (wg. stanu na dzień 31 marca 2022 r.), w których nie ma obecnie uczniów.

Proszę o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów przestrzegając następujących zasad:

  1. Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski lub komisja, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia.
  2. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się Radzie Szkoły – w przypadku, gdy Rada Szkoły nie została powołana, Radzie Pedagogicznej. Rada Szkoły/Rada Pedagogiczna po przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90 h ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zatwierdza jednego kandydata.
  3. Kandydata do stypendium powinna typować szkoła kształcącą w formie dziennej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości .
  4. Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90 h ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz musi być uczniem danej szkoły jeszcze w roku szkolnym 2022/2023, na który będzie przyznawane stypendium.

 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art.90 h ustawy o systemie oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen

lub

wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

DODATKOWO PRZYPOMINAMY, że  na następny rok szkolny zgodnie z zapisami  ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dodano przepis przejściowy,

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane dwóm uczniom, spełniającym warunki określone w art. 90h ust. 1 i 2 tej ustawy, uczęszczającym:

1)w latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 do pięcioletniego technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum: odrębnie uczniowi pięcioletniego technikum oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym pięcioletnim technikum;

2) w latach szkolnych 2022/2023–2023/2024 do branżowej szkoły II stopnia: odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów należy składać do Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 – drogą pocztową  lub w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Opolu w terminie do 5 lipca 2022 r. nie później niż do dnia 10 lipca 2022 r.

Do każdego  wniosku dołączamy klauzulę informacyjną podpisaną przez wytypowanego kandydata do stypendium  lub jego prawnego opiekuna.

W celu uniknięcia oczywisty omyłek prosimy aby wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów były wypełnione pismem komputerowym.

Podstawa prawna:

  • 90 h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
    (Dz. U. 2018 poz. 1457 ze zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
    (Dz. U. Nr 106, poz. 890).

Sprawy związane ze stypendium Prezesa Rady Ministrów koordynuje
pani  Monika  Pawlicka, starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji,
e-mail: mpawlicka@kuratorium.opole.pl, tel.: (77) 45 24 212,

 

Wniosek o przyznanie stypendium PRM

Informacja o niewytypowaniu kandydata

Klauzula informacyjna