13 lutego 2020

Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego

Centrum Kształceni Ustawicznego w Bytomiu organizuje bezpłatne szkolenia dla nauczycieli i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach z terenu województwa opolskiego.
Szkolenia realizowane są w ramach projektu  „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego na obszarze makroregionu III”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Trwające trzy dni szkolenie w Wiśle odbywa się z częściowym oderwaniem od pracy (czwartek po południ, piątek, sobota) i obejmuje 20 godzin zajęć z następujących tematów: Nowoczesne doradztwo zawodowe w szkole, Zmiany w kształceniu zawodowym a doradztwo zawodowe, Diagnoza stanu doradztwa zawodowego w szkole, Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, Plan zewnętrznego wsparcia szkoły, Preorientacja w przedszkolu i orientacja zawodowa w szkole podstawowej w kl. I-III oraz IV-VI, Doradztwo zawodowe dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, Zasoby i materiały wspierające doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg oraz zwrot kosztu dojazdu. Uczestnikami szkolenia mogą być doradcy zawodowi i inne osoby wykonujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia. Szkolenia potrwają do czerwca 2020 r.

Formularz zgłoszenie udziału w szkoleniu, terminy kolejnych szkoleń oraz szczegółowe informacje nt. projektu można znaleźć na stronie internetowej: http://www.cku.bytom.pl lub uzyskać telefonicznie (tel. 605364445, 605364446, 32 2810817) albo e-mailowo (szkoleniadoradcow@cku.bytom.pl)