19 stycznia 2022

Uzupełnienie składu osobowego Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji i Nauki zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie kandydatur osób będących uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Kapituły.

Z dniem 20 czerwca 2021 r. ośmiu z szesnastu członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty zakończyło swoją kadencję.
W związku z powyższym Ministerstwo Edukacji i Nauki zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie kandydatur osób będących uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Kapituły.

Prawo zgłaszania kandydatów, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017), przysługuje organom sprawującym nadzór pedagogiczny, organom prowadzącym szkoły i placówki, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli oraz organizacjom pozarządowym, których statutową działalnością jest działalność oświatowa.

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. na adres:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Departament Kształcenia Ogólnego
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017)