17 marca 2023

Ważne informacje. Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wnioski w Programie „Posiłek w szkole i w domu” należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2023 r. na adres:

Kuratorium Oświaty w Opolu

Piastowska 14

45-081 Opole

Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Wsparcie dla danej szkoły będzie udzielane wyłącznie na realizację jednego z zadań wymienionych w § 2 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu  3 wieloletniego rządowego programu „ Posiłek  w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację  stołówek i miejsc spożywania posiłków”. W ramach programu organ prowadzący, może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

Uwaga:

 • zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia, jeżeli wniosek organu prowadzącego nie spełnia wymagań formalnych, nie podlega ocenie pod względem merytorycznym. Dlatego, przed złożeniem wniosku, bardzo istotna jest formalna i merytoryczna ocena informacji przekazanych przez dyrektorów szkół;
 • jeżeli dana szkoła, zgodnie z oceną zawartą w protokole, znajdzie się na pozycji gwarantującej udział w limicie środków, budżetu państwa, przypadających na dane województwo – organ prowadzący otrzyma wsparcie o jakie wnioskował dla tej szkoły;
 • w momencie składania wniosku organ prowadzący musi zadeklarować gotowość wniesienia wkładu własnego ta informacja stanowi element wniosku organu prowadzącego (pkt 7 Kalkulacja kosztów realizacji zadania);
 • wkład rzeczowy musi być w posiadaniu organu prowadzącego w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, ale nie później niż do dnia złożenia tego wniosku. Wkład rzeczowy to sprzęty, przedmioty i materiały, którymi dysponuje wnioskodawca i które zamierza wykorzystać podczas realizacji zadania lub które wykorzystał do zadań bezpośrednio związanych z realizacją tego zadania w roku budżetowym, w którym składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego. Za wkład rzeczowy będą uznane również wydatki związane z kosztami osób realizujących zadania zawarte we wniosku   o udzielenie wsparcia finansowego (np. osób które wykonały usługi remontowe), których poniesienie jest niezbędne do ich realizacji, a nie jest finansowane ze środków dotacji. Wartość wkładu rzeczowego powinna być potwierdzona fakturami lub innymi dokumentami uzupełniającymi o wartości dowodowej równoważnej fakturom;
 • program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia, wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania objętego wsparciem finansowym   (z budżetu państwa) stanowią wydatki bieżące organów prowadzących. Dotyczy to jednak zakupu usług                              i wyposażenia dofinansowanego ze środków z dotacji. Oznacza to, że zakup wyposażenia (np. pieca konwekcyjno-parowego), który stanowić będzie wydatek majątkowy musi być sfinansowany w całości z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.
 • Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:
  • 80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
  • 25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

 

 1. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego – Posiłek w szkole  i w domu,  (Word 50,3 KB)
 2. Załącznik nr 1  do wniosku – wykaz szkół objętych wsparciem finansowym   w ramach programu. (Excel 47,0 KB)