15 marca 2019

Wieloletni Rządowy Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Uchwałą Rady Ministrów  z 13 lutego 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267). Rozporządzenie określa formy i zakres wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w tych szkołach.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o realizację zadań wynikających z przepisów rozporządzenia.

UWAGA! Opolski Kurator Oświaty koordynuje zadania na poziomie wojewódzkim, realizowane w ramach działań określonych w w/w rozporządzeniu tj.

 • w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku wnioski organów prowadzących przygotowane zgodnie z załącznikiem należy kierować na adres: Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081 Opole,
 • Kurator w imieniu Wojewody będzie zawierał umowy z organami prowadzącymi szkoły o których mowa § 3 ust. 1-3 rozporządzenia zgodnie z dyspozycją art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), niezwłocznie po zwiększeniu budżetu Wojewody przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
 • Kurator w imieniu Wojewody będzie rozliczał środki budżetu państwa otrzymane w ramach wsparcia finansowego, w terminie i w sposób określony w umowie, na podstawie przedłożonych Kuratorowi przez organy prowadzące szkoły, dowodów poniesionych wydatków;
 • sprawozdania z realizacji Programu będą przedkładane przez organy prowadzące szkoły o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia, zgodnie z § 15 ust.1-2 w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego w Kuratorium Oświaty w Opolu;

 

Wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania objętego wsparciem finansowym (z budżetu państwa) stanowią wydatki bieżące organów prowadzących. Dotyczy to jednak zakupu usług i wyposażenia dofinansowanego ze środków z dotacji (§ 4 ust. 2).

Nadmieniam, że w ramach oceny wniosku uwzględnia się również tzw. wskaźnik zamożności (§ 8 ust. 5). Źródła danych niezbędnych do wyliczenia wskaźnika znajdują się na stronach internetowych:

 1. Dane dotyczące subwencji: Strona Ministerstwa Finansów (mf.gov.pl), sekcja: działalność -> Finanse publiczne -> Budżety jednostek samorządu terytorialnego -> Kwoty i wskaźniki,
 • Raport: Informacja o kwotach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego za IV kwartały danego roku.
 1. Dane dotyczące populacji oraz dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego: Strona Głównego Urzędu Statystycznego (stat.gov.pl), sekcja: Bank Danych Lokalnych -> Dane wg. Dziedzin
  • w kategorii LUDNOŚĆ znajdują się dane dotyczące populacji,
  • w kategorii FINANSE PUBLICZNE dane dotyczące dochodów JST.

   

  Departamentem właściwym w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w sprawie realizacji modułu 3 programu, jest Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego.

   

  Dodatkowo, uprzejmie informuję, że pod adresem: www.gov.pl/web/edukacja, na stronie MEN sekcja: Co robimy -> Programy i projekty -> Posiłek w szkole i w domu – moduł 3, zamieszczone zostało rozporządzenie wraz ze wzorem wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (z możliwością pobrania). Zachęcam również do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, które również znajdują się pod wskazanym wyżej adresem.

   

  UWAGA! Wsparcie dla danej szkoły będzie udzielane w ramach tylko jednego działania – pierwszego lub drugiego czyli na doposażenie stołówek lub wyposażenie jadalni.

  Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie.

  Osobą odpowiedzialna za realizację powyższego zadania w imieniu Opolskiego Kuratora Oświaty jest Pani Halina Nowacka – starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, tel.: 77 45 24 421.

Wzór wniosku organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”