5 kwietnia 2023

Wnioski o udział w programie „Aktywna tablica” w 2023 roku

W 2023 roku realizowana jest kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Obowiązujące terminy

W 2023 roku szkoły będą mogły wnioskować o udział w programie do 15 maja, a organy prowadzące do 30 maja.

Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia.

 

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków.

W 2023 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących (wzory wniosków z poprzednich lat są nieaktualne).

Znajdują się one wraz z objaśnieniami oraz wszelkimi niezbędnymi informacjami na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki (kliknięcie w link powoduje przejście do strony internetowej MEiN)

Link „Aktywna tablica 2023”

 

Załącznik do wniosku organu prowadzącego szkołę– zestawienie szkół 2023 dla województwa opolskiego.

Poniżej zamieszczamy wzór zestawienia szkół wraz z oświadczeniami organu prowadzącego szkołę – obowiązujący w województwie opolskim (kliknięcie w link powoduje rozpoczęcie pobierania pliku w formacie .xlsx)

Wzór zestawienia

 

 

Wniosek organu prowadzącego wraz z zestawieniem szkół wnioskujących o wsparcie finansowe oraz oryginałami/kopiami wniosków dyrektorów szkół należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Opolu pocztą tradycyjną, osobiście lub poprzez platformę ePuap.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP – wniosek o udział w Programie, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

UWAGA: Wymieniony we wnioskach sprzęt oraz wszystkie pozostałe pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 rozporządzenia, muszą spełniać wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz będą spełniać warunki określone w § 2 ust. 12 rozporządzenia. Szkoła zrealizuje w 100 proc. obowiązkowe działania merytoryczne, wymagane w związku z otrzymanym wsparciem finansowym, określone w § 6 rozporządzenia.