5 lipca 2021

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym w maju 2021 r.

Do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 roku przystąpiło 273 419 (6 152 w województwie opolskim) tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy uczyli się w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2021 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.

Do egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w 2021 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Zgodnie z § 11kzc ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2021 r. nie był przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kzd ww. rozporządzenia. Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z § 11kzc ust. 3 ww. rozporządzenia – nie mieli również obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Egzamin ze wszystkich przedmiotów w Polsce zdało w maju 2021 r. 74,5 % maturzystów, w tym 81 % absolwentów liceów ogólnokształcących oraz 64 % absolwentów techników. W województwie opolskim 72,9 % wszystkich zdających zdało egzamin maturalny, w tym 80,4 % absolwentów liceów ogólnokształcących oraz 64,1 % absolwentów techników. Więcej informacji o wynikach egzaminu maturalnego w Polsce znajdziecie Państwo w tabeli umieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, natomiast wyniki z województwa opolskiego znajdują się na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 10 września 2021 r.

Więcej na temat wstępnych informacji dotyczących wyników egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl.