8 kwietnia 2019

Komunikat – wynagrodzenie a strajk

Szanowni Państwo,

Udział w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 174) nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.

Zgodnie z art. 23 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w okresie strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.

Opolski Kurator Oświaty przypomina, iż zgodnie z zapisami art. 42 ust 1 i art. 42 c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień w pięciodniowym tygodniu pracy.

Tym samym, w przypadku strajku nauczycieli, pamiętać należy, iż nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie nie tylko za godziny zrealizowane w ramach pensum, ale również za inne czynności i zadania realizowane w ramach 40-godzinnego i 5-dniowego tygodnia pracy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, czyli bez względu na liczbę godzin pensum planowanych do zrealizowania w dniu strajku.

O powyższych uregulowaniach należy pamiętać ustalając wynagrodzenie nauczyciela z uwzględnieniem dni, w których odbywa się strajk.