27 listopada 2019

Wzory sprawozdań dla dyrektorów szkół i organów prowadzących sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – wzory sprawozdań.

W ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” organy prowadzące, o których mowa w § 3 ust.1 pkt. 1- 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. poz.267, którym udzielono wsparcia finansowego, składają wojewodom zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadania w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku udzielania wsparcia finansowego przygotowane w oparciu  o załączone wzory dwóch sprawozdań (sprawozdanie szkoły, sprawozdanie organu prowadzącego ) stanowiącymi min. materiały na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3.

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji modułu 3 Programu udziela Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN – tel. 22 34-74-228 oraz w Kuratorium Oświaty w Opolu st. wizytator Halina Nowacka tel.77 45 244 21.

 

Wzory sprawozdań:

  1. Sprawozdanie szkoły z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  i w domu”.
  2. Sprawozdanie organu prowadzącego z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.