4 kwietnia 2019

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Opolskiego Kuratora Oświaty na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2019 r.

Opolski Kurator Oświaty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

Formularz