29 marca 2023

Zaproszenie Opolskiego Kuratora Oświaty do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2023 roku.

Szanowni Państwo,

 

Opolski Kurator Oświaty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

 1. Opolski Kurator Oświaty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.
 2. Komisja zostanie powołana przez Opolskiego Kuratora Oświaty do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2023 roku.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
 4. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 5. Zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do udziału w komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia (formularz w załączeniu), podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz Zarząd organizacji. Formularz należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście do/w kancelarii ogólnej pokój nr 609 w Kuratorium Oświaty
  w Opolu przy ul. Piastowskiej 14, 45-081 Opole do dnia 13.04.2023 (decyduje data wpływu).
 6. Opolski Kurator Oświaty, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej. Udział w komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 7. Do zadań komisji konkursowej należeć będzie:
 • opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu ofert;
 • proponowanie przydziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
 • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Opolskiemu Kuratorowi Oświaty.

 

Formularz zgłoszenia