13 września 2022

Zgłaszanie propozycji zawodów wiedzy, artystycznych I sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół,

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

 

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 ze zmianami.) kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia podstawowej, oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

W związku z tworzeniem nowego wykazu na potrzeby rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 Opolski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół oraz organizatorów zawodów o przesyłanie zgłoszeń konkursów adresowanych do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w województwie opolskim.

Zgłoszenia dokonują podmioty działające na terenie szkoły za pomocą formularza wyłącznie drogą elektroniczną na adres kontakt@kuratorium.opole.pl

Formularz zgłoszenia zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych należy przesłać do dnia 10 stycznia 2023 roku. Po tym terminie zgłoszenie konkursu do wykazu nie będzie możliwe.

Zgłaszane zawody wiedzy, artystyczne i sportowe muszą spełniać wszystkie poniższe wymagania formalne):

  1. Zawody są dostępne dla uczniów szkoły na jednolitych zasadach, gwarantują równy dostęp do uczestnictwa w zawodach wszystkim zainteresowanym uczniom, są bezpłatnymi formami współzawodnictwa.
  2. Zawody są przeprowadzane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły.
  3. Uczniowie uczestniczący w zawodach zostali wyłonieni na etapie szkolnym, na zasadach ustalonych przez organizatora zawodów lub szkołę. Reprezentują swoją szkołę na dalszych etapach zawodów.
  4. Organizatorami zawodów są podmioty działające na terenie szkoły, w tym: stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową oraz instytucje, osoby fizyczne działające na rzecz edukacji oraz rozwoju i uzdolnień uczniów.
  5. Zasięg zawodów jest odpowiednio: powiatowy, wojewódzki, krajowy lub międzynarodowy.

Regulamin zawodów jest powszechnie dostępny dla uczniów (należy podać miejsce publikacji – link do strony internetowej, na której został zamieszczony).

Zawody spełniające wszystkie wymagania formalne będą podlegać weryfikacji z uwzględnieniem
w szczególności: zakresu merytorycznych treści i umiejętności wymaganych od uczestników wyróżniających dane zawody spośród innych podobnych/z tego samego zakresu oraz powszechności (liczby szkół, które zgłaszają zawody).

 Dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z umieszczeniem danego konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Opolskiego Kuratora Oświaty. Państwa zgłoszenie będą weryfikowane

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu do końca lutego 2023 roku (rekrutacja w zakładkach: 1) Rodzice/Uczniowie 2) Szkoły/Organy Prowadzące)

Osiągnięcia uzyskane w zawodach, które nie zostaną ujęte w wykazie kuratora oświaty, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Decyzja Opolskiego Kuratora Oświaty, który konkurs będzie umieszczony w wykazie jest ostateczna, nie podlega trybowi odwoławczemu.

 

Formularz zgłoszenia