3 sierpnia 2022

Zmiany w Regulaminie konkursu „Kierunek – innowacja 2022”

Ministerstwo Edukacji i Nauki jako organizator konkursu „Kierunek – innowacja 2022” na podstawie § 6 ust. 3 (Postanowienia końcowe) Regulaminu konkursu „Kierunek – innowacja 2022”podjął decyzję o wprowadzeniu poniższych zmian do Regulaminu konkursu „Kierunek – innowacja 2022”

W § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 

Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 27 czerwca 2022 r. (dzień ogłoszenia Konkursu) do 5 sierpnia 2022 r. (ostateczny termin zgłoszenia działalności innowacyjnej).

W § 3 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

  1. komisja, o której mowa w ust. 11 pkt 1, wyłania kandydatów do tytułu laureata Konkursu do dnia 2 września 2022 r.; kurator oświaty do dnia 7 września 2022 r.  przesyła listę wyłonionych kandydatów do Ministerstwa Edukacji i Nauki w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klefas@mein.gov.pl wraz z protokołem z posiedzenia komisji;
  2. komisja, o której mowa w ust. 11 pkt 2, wyłania laureatów Konkursu spośród kandydatów do tytułu laureata Konkursu wytypowanych przez kuratorów oświaty do 7 października 2022 r.;
  3. ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 14 października 2022 r. poprzez umieszczenie listy nagrodzonych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.