11 maja 2020

Zmiany zasad przyznawania akredytacji kuratora oświaty na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Akredytacja jest przyznawana na konkretną pozaszkolną formę kształcenia prowadzoną przez dany podmiot, a nie na całość lub część prowadzonego przez ten podmiot kształcenia.

Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej.

Akredytacja będzie przyznawana na okres 5 lat.

Placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego oraz podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe i instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową mogą uzyskać akredytację
na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-4 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ww. ustawy
(tzw. kursy inne) – jeżeli kształcenie w tej formie jest prowadzone w oparciu
o programy określone na podstawie odrębnych przepisów (ze wskazaniem przepisów prawa na podstawie których określono program realizowany w danej formie).

Wymagania, jakie musi spełnić placówka lub centrum, aby mogła uzyskać akredytację (art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

1) prowadzi kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat;

2) opracowuje i stosuje system zapewniania jakości kształcenia oraz
systematycznie go doskonali;
3) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne – w zakresie danej formy pozaszkolnej;

4) zapewnia wykwalifikowaną kadrę – w zakresie danej formy pozaszkolnej;

5) zapewnia program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5 – w zakresie danej formy pozaszkolnej;

6) zapewnia warunki realizacji praktycznej nauki zawodu – w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie w formach pozaszkolnych,
o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2;

7) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej;

8) udostępnia uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiały dydaktyczne.

Zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, ze zm.) „Akredytacja kuratora oświaty przyznana przed dniem 1 września 2019 r. na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, (tzn. ustawy Prawo oświatowe) w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje moc do zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.”

Podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe będą mogły prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, ale tylko w tym przypadku, gdy będą posiadały na dany kurs akredytację kuratora oświaty. Akredytacja będzie wymagana od 1 września 2020 r. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, które są prowadzone na dotychczasowych zasadach bez akredytacji, podmioty mogły prowadzić do 31 grudnia 2019 r. – w oparciu o podstawę programową z 2012 r. oraz mogą prowadzić do 31 grudnia 2020 r. – w oparciu o podstawę programową z 2017 r.

 

Do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019, poz. 1692)